ЕК осъди България за неопазването на птиците в Рила

Европейската комисия осъди България заради това, че не е спазила задълженията си по опазването на природата в Рила. На 26 април Съдът на ЕО реши, че „като не е обявила за специална защитена зона цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина, Република България не е класифицирала като СЗЗ най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици, посочени в приложение I към Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици”. Преценката на съда е, че страната ни не е изпълнила задълженията си по директивата и е виновна.

Съгласно чл. 260 на Договора за членство в ЕС, България е задължена да предприеме необходимите мерки, за да изпълни решението на съда. Това означава, че цялото орнитологично място „Рила“ трябва да бъде обявено за защитена зона за птици от Натура 2000, обясняват от БДЗП. „Планината Рила е важен регион на обитаване на птици и една от най-значимите територии в Европейския съюз за опазването на около 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб.

Включените досега в Натура 2000 Национален парк Рила и Природен парк Рилски манастир не са достатъчни, за да обхванат в достатъчна степен популациите на застрашените видове птици. Незащитените територии, наречени „Рила буфер“, обхващат стари, естествени гори, които са единственото обиталище на видове като белогърбия и трипръстия кълвач, пернатоногата и врабчовата кукумявка, глухара и др. По данни от лесоустройствените проекти над 56% от горите в предложената територия са на възраст над 100 години, което е един уникален пример за цяла Европа“.

При вземане на своите решения относно обхвата на мрежата от Специални защитени зони за опазване на дивите птици (СЗЗ) отговорните български институции винаги са се ръководили от предоставените им от компетентните организации орнитологични данни и анализи, обяснихапък от МОСВ. От ведомството посочват, че „към момента Република България е класифицирала като СЗЗ над 95% от всички предложени Орнитологично важни места“.  Относно наказателната процедура, по която е постановено решението на Съда на ЕС, през последните 10 години е разменена огромна по обем кореспонденция със службите на Европейската комисия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*