Контролът върху биохрани и продукти у нас не защитава добре потребителите

Контролът върху биохраните и биопродуктите у нас не защитава добре интересите на потребителите, сочи нов доклад на Сметната палата.

Биологичното производство е съвкупна система за управление на земеделието и производството на храни, която има двойна обществена роля. От една страна обезпечава специфичен пазар на потребителското търсене на биологични продукти, а от друга страна допринася за опазване на околната среда и за развитие на селските райони.

Според изискванията на ЕС всяка от държавите-членки трябва да създаде система за контрол и да бъдат определени компетентни органи, като по този начин се гарантира, че биологичните продукти се произвеждат в съответствие с изискванията, заложени в правната рамка на Общността относно биологичното производство. В България има изградена такава система за контрол. Министърът на земеделието и храните е отговорен за провеждането на политиката на качество.Неговата работа се подпомага от постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. Наред с това дирекция „Биологично земеделие и растениевъдство“ в МЗХГ е компетентно звено при провеждане на политиката на ЕС и на националната политика в областта на биологичното земеделие, както и на надзора и контрола, включително и над контролиращите лица. Българската агенция по безопасност на храните пък осъществява контрола в търговската мрежа върху употребата на термини и означения за биологичен метод на производство, преработка и търговия с растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни.

Основният извод на Сметната палата след извършения одит е, че системата за надзор и контрол над производството и търговията с биологични храни не защитава достатъчно интересите на потребителите.

Липсва информация за всички обекти в страната, които търгуват с биологично произведени земеделски продукти и храни.

БАБХ не осъществява контрол върху биологичните храни и продукти в заведенията за обществено хранене и он-лайн търговията поради липсата на нормативна регламентация. Дефицитът на контрол поражда риск в тези обекти да се продават храни, които не отговарят на изискванията за биологично производство, с което се ограничава ефекта от извършения контрол в търговската мрежа като цяло.

Самият процес по издаване на разрешенията за контролна дейност също не е достатъчно ефективен. Надзорът върху контролиращите лица също не е ефективен, смята СП.

Потребителите не са достатъчно осведомени за изискванията за етикетиране и означаване на биологичните храни и начините за тяхното разпознаване, подчертава организацията. В същото време информационната база данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни не изпълнява основното си предназначение да осигурява необходимата прозрачност за потребителите.

Налице е и липса на координация между разлините отговорни институции. Няма ефективен обмен на информация между Министерството на земеделието, храните и горите, Българската агенция по безопасност на храните и Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция, в случай на нередности и/или нарушения на правилата за биологично производство.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*