ЕК изисква България да изпълни решението на Съда на ЕС относно качеството на въздуха

Европейската комисия настоятелно призовава България да изпълни изцяло решението на Съда на ЕС от 5 април 2017 г. (C‑488/15) относно нарушенията на качеството на въздуха, съобщи ЕК в съобщение от 8 ноември. Съдът на ЕС установи, че България е нарушила задълженията си съгласно Директивата за качеството на въздуха (Директива 2008/50/ЕО), като не спазва изискванията за пределно допустимите концентрации на ФПЧ10 в атмосферния въздух и за свеждане до минимум на продължителността на периода на превишаване на стойностите.

Макар да отбелязва, че е постигнат известен напредък, Комисията е обезпокоена от бавния темп на промените и от липсата на координиран подход между органите за опазване на околната среда и другите органи на национално и местно равнище.През май тази година Комисията предприе широк спектър от политически действия, за да подпомогне усилията на държавите от ЕС за постигане на целите на ЕС за качеството на въздуха. Действията по правоприлагане, които се предприемат, за да се помогне за осигуряването на чист въздух за всички европейци, са част от този по-широк политически подход.

България все още не е приела всички необходими мерки за подобряване на ситуацията. Страната е приела мерки, свързани с движението по пътищата, а именно изменение на разпоредбите за движение по пътищата, включително относно контрола на отпадъците от излезли от употреба превозни средства и техническите прегледи. Въпреки че това е стъпка в правилната посока, други мерки, които могат да допринесат за подобряване на качеството на въздуха, като например нови изисквания за съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, използвани за битово отопление, все още са на етап планиране.

Ако България не предприеме необходимите действия и случаят отново бъде отнесен до Съда на ЕС, могат да бъдат наложени финансови санкции. България разполага с два месеца, за да отговори.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*