Фермите се нуждаят от дървета – много дървета

Фермите по цял свят се нуждаят от дървета, и то много дървета. Ползите от т. нар. агролесовъдство са големи. Все повече дребни ферми по света разбират това и се старят да отглеждат дървета. Големите земеделски и животновъдни стопанства обаче продължават да подценяват ролята на дървесната растителност.

Минаха повече от 50 години, откакто светът беше предупреден, че ресурсите на Земята се използват с неустойчив темп. Сега учените са на мнение, че почти една четвърт или дори една трета от земната повърхност вече е увредена до известна степен.

Деградацията означава, че земята е загубила хранителните си вещества или се е променила физически и поради това произвежда по-малко или е по-малко способна да поддържа живот. Това изменение се дължи най-вече на загубата на почвата, на промените в качеството на почвата или на промените в земната покривка, като например намаляването на дърветата.

Около 20% от земеделската земя и 40% от горите по света са в това състояние на деградация. Процесът намалява способността за изхранване на световно население, което пък ще достигне най-малко 9 милиарда души към 2050 г. Деградацията унищожава екосистемните услуги – например способността на природата да „доставя“ чиста вода. Наред с това при разрушаването на почвите и дърветата въглеродът, който се съдържав тях, се отделя в атмосферата. Това допринася за т. нар. парников ефект.

Тъй като голяма част от земята е с променено предназначение, за да се произвежда храна, агро-лесовъдството – практиката на умишлено въвеждане на дървета във фермите – е важен начин за възстановяване на деградиралите земи. Тези дървета, намиращи се извън горите, в земеделските и животновъдните стопанства, имат огромна търговска и екологична стойност.

По тази причина агро-лесовъдната промишленост все повече се признава за ключова практика, подкрепща 9 от 17-те цели за устойчиво развитие – глобалните действия за прекратяване на бедността и опазването на планетата.

Опазване на почвите

Дърветата са от жизненоважно значение за здравословната и балансирана среда. Те съхраняват четвърти от въглерода, намиращ се в земеделската земя. Това касае изменението на климата и опазването на почвата.

От своя страна здравето на почвата подпомага растежа на растенията. В този смисъл то е ключът към почти цялото селскостопанско производство.

Екосистемни услуги

Дърветата също така могат да бъдат ценни и изгодни части от селскостопанските системи. Те осигуряват дървен материал, храна и гориво. Те правят почвите по-плодородни и защитават екосистемните услуги, от които зависи земеделието.

Мрежа от кръпки

Международният съюз за опазване на природата е идентифицирал 160 милиона хектара земя в 26 страни, които имат потенциал за възстановяване на дървесната растителност. Уви, повечето от тези райони са „мозаечна“ земя, където дърветата ще трябва да се отглеждат в управлявани, предимно селскостопански, региони. Причината е много проста: по-голямата част от изгубената гора е превърната в земеделска земя. Тази земя няма да бъде превърната в гори отново, тъй като търсенето на храна продължава да расте.

Това означава, че дърветата ще трябва да бъдат въведени в управляваните селскостопански „мозаечни“ пейзажи.

Малките ферми разбират

Увеличаването на дървесната покривка във фермите вече се случва из целия свят, особено в по-малките смесени стопанства. Последните проучвания показват, че 45% от фермите по света имат повече от 10% покритие на дърветата.

Но индустриалното селско стопанство все още пренебрегва необходимостта от засаждане на дървета и има две причини за това.

Първо, агро-лесовъдството като модерен подход към земеделското производство и управлението на земите се явява сравнително нова идея. А земеделието и горското стопанство по света се адаптират бавно.

Второ, агролесовъдството често се „загубва“ между министерствата и отделите по селското стопанство и по горското стопанство. Нужно е обединяване на усилията на различни специалисти от различните отдели, агенции,в едомства.

Промяна на политиките

Промяната е нужна, защото агролесовъдството трябва да бъде широко възприето във всички ферми. То има потенциала да отговори на местните и глобалните предизвикателства на производството на храни, опазването на околната среда и смекчаването на изменението на климата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*