Търсят се становища по „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата“

До 26 декември ще се събират становища по проекта за „Национална стратегия за адаптация към изменението на климата“ и „План за действие“ към нея. Проектите са публикувани на страницата на Министерството на околната среда и водите.

Рамковият документ очертава рисковете и уязвимостите в различните икономически сектори, междусекторните връзки по отношение на тези рискове и уязвимости, както и макроикономическите последици от изменението на климата като цяло. Към Стратегията като приложения са включени девет секторни оценки (сектор земеделие, биоразнообразие и екосистеми, енергетика, гори, човешко здраве, туризъм, транспорт, градска среда и води), анализ на макроикономическите последици от изменението на климата и оценка на сектор „Управление на риска от бедствия“.

Документът е разработен по проект, финансиран по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“. Изпълнител на проекта е Министерство на околната среда и водите съвместно с Международната банка за възстановяване и развитие като за целта бе сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги, ратифицирано от Народното събрание.

Стратегията следва да се изпълнява от всички сектори на икономиката, а не само от даден бранш или от определено ведомство, уточниха от МОСВ. Оттам обаче не посочиха какви цели и норми ще са ключови в стратегията и в плана за действие.

Писмените становища проекта на Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и съответстващия й план за действие ще се приемат на електронен адрес: mtodorova@moew.government.bg.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*