Аналитични системи и ГИС „откриват“ подходящи места за ПАВЕЦ

Kbh3rd/Wikimedia Commons/https://bit.ly/3nYxqjG

В текущия ускорен преход към възобновяеми енергийни източници все по-голяма и сложна задача за решаване е съхранението на енергията. Една от доказаните технологии за това е ПАВЕЦ – помпено-акумулираща водноелектрическа централа. Сега изследователи са разработили метод за технологична оценка на местата, които са най-подходящи за изграждане на подобни съоръжения. Тя се базира на ГИС – геоинформационни системи – и многослоен анализ.

Изборът на място за помпено-акумулиращи ВЕЦ е предизвикателство. Подобен инфраструктурен проект не само коства огромни инвестиции, но има и значително влияние върху околната среда, така че няма място за грешки.

Сега група учени от университета Ал-Азхар и Висшия институт по инженерство и технологии в Гиза в Египет са разработили модел на географска информационна система, базиран на дистанционно наблюдение, за да идентифицира подходящи места за изграждане на ПАВЕЦ.

Моделът се основава на многокритериален анализ на решенията. Това е техника за вземане на решения, която отчита многоизмерни фактори и позволява сравнение на технологиите чрез комбиниране на отделни критерии в един цялостен подход.

Предложената техника отчита напора и разликата в котите на проекта за помпени ВЕЦ, разстоянието между напорната тръба и дължината на базовата инсталация, наклоните на площадката и наклона на земната повърхност, разстоянието до електроразпределителната мрежа и пътните мрежи и пригодността на почвата. Той също така взема предвид ограничения като например предназначението на земята от гледна точка на нейното използване, защитените територии и други регулации.

Моделът е тестван за цялата територия на Египет и по-специално в буферна зона с 5 км разстояние около повърхностите на водните тела. „Тази област граничи с Палестина на североизток; с Червено море на изток; със Судан на юг; с Либия на запад; със Средиземно море на север“, уточниха учените.

Събраните набори от данни са преобразувани в растерни слоеве с данни, а стойностите на пригодност варират от „висока пригодност“ до „ниска пригодност“. Използваните класификационни стойности варират от 1 до 10, като 10 е най-подходящото за ПАВЕЦ. „Бяха открити 62 потенциални места за оптимални помпени съоръжения, считани за огромни национални ресурси“, заяви групата от изследователи. „Обектите с висока пригодност обхващат обща площ от 652,79 кв. км., като 12 обекта са концентрирани главно в провинция Асуан, по поречието на река Нил“.

Моделът е описан в документ под заглавие „ГИС модел за изследване на местата за съхранение с изпомпване на вода, използвайки данни от дистанционно наблюдение“, публикуван в The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*