Енергийното министерство огласи националния план за ВЕИ развитие

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) публикува днес на уеб-страницата си Националeн план за действие за енергията от възобновяеми източници. 200-страничният документ съдържа детайлни разчети за увеличаването на ролята на ВЕИ в енергетиката на страната до 2020 г.

Националният план за действие за енергията от възобновяеми източници е разработен от МИЕТ съвместно с експерти от Ecosphere (Португалия), IT Power (Великобритания) и Черноморския регионален енергиен център (България) с финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие. Планът е във финален вариант и се очакват коментари по него от страна на ЕК.

Една от мерките, които планът предвижда, е създаването на национален орган Агенция за устойчиво енергийно развитие (АУЕР), наследник на Агенцията по енергийна ефективност, който да наблюдава и информира за изпълнението на НПДЕВИ. АУЕР ще използва вече създадените регионални звена по енергийна ефективност и ще доразвие своя административен капацитет. АУЕР ще оказва съдействие при разработването на общинските програми, промяната на административните процедури в общините, и повишаване на информираността на местното население за ползите от въвеждане на енергия от ВИ в домакинствата и малките и средните предприятия, използването на биогорива в личния и обществения транспорт и др.

Предвижда се създаването на междуведомствен съвет на политическо ниво за координиране на политиката за развитие на ВЕИ. Междуведомственият съвет ще осигури политическата рамка за стратегическото внедряване и развитие на енергията от ВИ в България и ще инициира законодателни промени съгласно компетенциите на отделните министерства. Тези дейности ще бъдат свързани с НПДЕВИ и ще гарантират неговото изпълнение.

Заложено е и създаването на консултативна група за подпомагане изпълнението на плана за действие за ВИ. Групата ще съдейства за преодоляване на бариерите пред развитието на възобновяемите източници, подобряване на хоризонталната координация на мерките, засягащи производството и потреблението на енергия от ВИ, ще информира за изискванията към заинтересованите лица и др. Дейността на консултативна групата ще бъде прозрачна, с провеждане на консултации с обществеността, като в нея освен енергийните предприятия ще бъдат привлечени национално признати неправителствени организации, с необходимите опит и компетенция по въпросите на ВИ.

Консултативната група ще съдейства за преодоляване на бариерите пред развитието на ВИ, подобряване на хоризонталната координация на мерките, засягащи производството и потреблението на енергия от ВИ, ще информира за изискванията към заинтересованите лица и др.

В допълнение, консултативната група ще подпомага Агенцията за устойчиво енергийно развитие за изпълнението и мониторинга на НПДЕВИ.

Още една мярка, заложена в плана, е разработването на географска информационна система. Това ще е една от първите задачи на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, която трябва да разработи Национална публична информационна система, в която чрез ГИС технология да бъде представен техническият потенциал за по региони. Тази система ще подпомогне инвеститорите, като ги информира за областите с ограничения, такива като местонахождения, чувствителни в екологично отношение, национални паркове, защитени територии (Натура 2000, Рамсарски места, влажни територии, защитени видове и др.). Отделни слоеве ще определят свързаната с производството на енергия инфраструктура, както и с преноса и разпределението на природен газ инфраструктура. Системата ще бъде периодично обновявана с планираните нови енергийни мощности и местата на присъединяване към мрежата. Национална публична информационна система ще обменя данни с информационната система на Електроенергийния системен оператор и ще информира за възможните за присъединяване мощности, точките на присъединяване, съществуващи или възникнали вследствие на инвеститорския интерес теснини и възникналите рискове за електроенергийната система.

АУЕР, междуведомственият съвет, консултативната група и създаването на ГИС-базирана информационна система за предвидени за 2011 г.

В документа се предвижда преференциалните цени за електроенергия от ВЕИ да не се дават за проекти, които се извършват след 2015 г.

Предвижда се от 2012 г. да има и конкурсно начало при присъединяването на новите ВЕИ към електроенергийните мрежи. Очаква се от 2012 г. да има и специални мерки за подкрепа изграждането на интелигентни мрежи – т.нар. smart grids.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*