Бизнесът може да печели от грижите за биоразнообразието

Налице са сериозни аргументи в полза на включването на биологичното разнообразие в стопанските планове на частния сектор, сочи нов доклад, финансиран от Европейската комисия. Той свидетелства за значителен растеж в последно време в областта на екологично сертифицираните продукти и услуги и растяща загриженост на потребителите за постигането на устойчиво производство. Според изследването, биологичното разнообразие може да осигури значими възможности за стопанска дейност на пазар, който до 2050 г. би могъл да възлиза на 2 до 6 трилиона долара. Формулирани са седем ключови препоръки към фирмите, както и призив към счетоводителите и органите за финансова отчетност да разработят общи стандарти за оценка на ефекта от биологичното разнообразие, а също и да създадат нови инструменти за целта. Докладът „Икономика на екосистемите и биологичното разнообразие за стопанската сфера“ ще бъде част от обобщаващия доклад от проучването TEEB и ще бъде представен на среща на Конвенцията за биологично разнообразие в Нагоя, Япония, през октомври 2010 г.

Въпреки някои успехи с местен характер и въпреки растящото осъзнаване на проблема, изглежда че темповете на намаляване на биологичното разнообразие в глобален мащаб не се забавят, – коментира европейският комисар по околната среда Янез Поточник. – Този доклад обаче показва, че фирмите могат да помогнат и аз съм окуражен от реалните примери на компании, които процъфтяват, без да нанасят вреда на единствената планета, която имаме.“

Благодарение на работата по TEEB и други проучвания, икономическото значение на биологичното разнообразие и екосистемите преминава от областта на необозримото сферата на видимото, – сподели ръководителят на проучването по проекта Паван Сукдев. – Ясно е, че някои компании в някои сектори и на някои континенти чуват и прилагат това послание с цел да изградят по-устойчиво развити стопански дейности, съответстващи на 21 век.“

Ключови предложения за фирмите

Проектът препоръчва последователност от действия за подпомагане на компаниите в минимизирането на рисковете за биологичното разнообразие и възползването от възможностите за стопанска дейност, предоставяни от услугите, произтичащи от екосистемите:

  • Определете въздействията и зависимостите на вашата стопанска дейност върху биологичното разнообразие и услугите, произтичащи от екосистемите;
  • Направете оценка на търговските рискове и възможности, свързани с тези въздействия и зависимости;
  • Разработете информационни системи за биологичното разнообразие и услугите, произтичащи от екосистемите, определете SMART цели (Специфични/ Измерими/Подходящи/ Реалистични/Определени във времето), измерете и оценете показателите и отчетете вашите резултати;
  • Предприемете действия да избегнете, минимизирате и ограничите рисковете за биологичното разнообразие и услугите, произтичащи от екосистемите, включително компенсиране в натура („offsets“), когато е необходимо;
  • Възползвайте се от новопоявяващите се стопански възможности в областта на биологичното разнообразие и услугите, свързани с екосистемите, като например понижена себестойност, нови продукти и нови пазари;
  • Добавете към търговската стратегия и действията в областта на биологичното разнообразие и услугите, свързани с екосистемите, по-широки корпоративни инициативи за социална отговорност;
  • Работете в сътрудничество с търговски партньори и заинтересовани страни в държавната администрация, неправителствените организации и гражданското общество, с цел подобряване на указанията и политиката относно биологичното разнообразие и произтичащите от екосистеми услуги.

Биологичното разнообразие е от полза за стопанската сфера

В доклада се прави извод, че макар повечето от компаниите все още да разглеждат биологичното разнообразие повърхностно в своите фирмени доклади, нараства броят на тези, които осъзнават потенциалните ползи. Биологичното разнообразие и произтичащите от екосистемите услуги предлагат възможности във всички сектори на стопанска дейност. Тяхното интегриране може да доведе до значителна добавена стойност посредством гарантиране на устойчивото развитие на веригите за доставка, създаване на нови продукти, създаване и проникване на нови пазари и привличане на нови клиенти.

Политиките за управление на биологичното разнообразие и рисковете за екосистемите могат също така да помогнат за откриването на нови търговски възможности, като например понижаване на разходите за суровини чрез повишена ефективност на използване на ресурсите, разработване и предлагане на технологии с понижено въздействие върху околната среда, управлението и разработването на проекти за намаляване на „екологичните отпечатъци“ и предоставяне на професионални услуги за оценка на риска и управление/адаптиране.

Оценките, направени от PricewaterhouseCoopers, за „свързаните с устойчивото развитие глобални възможности за стопанска дейност в областта на природните ресурси (включително енергетиката, горското стопанство, храните и селското стопанство, водите и рудите)“, прогнозират потенциален пазар в рамките на 2 до 6 трилиона долара към 2050 г. (на база постоянни цени от 2008 г.). Приблизително половината от тази стойност представлява „допълнителни инвестиции в енергийния сектор, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове.“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*