Възстановяват редки растителни и дървесни видове в 10 природни парка

Жълта водна лилия - един от растителните видове, които ще бъдет обгрижвани в рамките на проекта

Международната природозащитна организация WWF и Изпълнителна агенция по горите започнаха работа по проект за опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в горите в 10 български природни парка, съобщиха от еко-организацията. Това са парковете Българка, Витоша, Врачански Балкан, Златни пясъци, Персина, Рилски манастир, Русенски Лом, Сините камъни, Странджа, Шуменско плато. Всички те са част от европейската екологична мрежа Натура 2000, стопанисвани са от ИАГ и са най-посещаваната защитена природа в страната.

Жълта водна лилия - един от растителните видове, които ще бъдет обгрижвани в рамките на проекта

В България има ограничен опит в управлението и възстановяването на крайречни и влажни местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000. Този пилотен проект демонстрира и популяризира добри практики за опазване и възстановяване и в останалите защитени зони, стопанисвани от ИАГ и в страната като цяло.

Най-напред ще се направи предварително проучване кои места са най–подходящи за възстановяване и ще се подберат най-подходящите техники. Ще бъдат възстановени крайречни местообитания, местообитания, характерни за влажни зони, както и други горски местообитания. Ще бъдат залесени над 320 хил. фиданки и резници на ясен, дъб, бук, клек, тис, черна елша и др. Ще се създаде маточник за местни тополови видове. Ще бъдат възстановени 13 характерни растителни вида, като бяла и жълта водна лилия, рилска иглика и ревен.

Проектът включва още премахване на чужди растителни видове, засаждане на местни растителни и храстови видове. Ще бъде изградена туристическа инфраструктура (мостове, туристически кътове), ще се ограничи достъпът на автомобили, ще се премахнат отпадъци. Ще бъдат обучени над 150 недържавни горски собственици и горски стопани, ще се разработят информационни табла и ще тръгне пътуваща изложба.

Общественият контрол върху проекта ще се осъществява от надзорен съвет, в който ще бъдат поканени представители на министерствата на земеделието и околната среда, природозащитни неправителствени организации, БАН и медии.

Очаква се консервационните дейности да бъдат продължени от дирекциите на 10-те природни парка.

Проектът “Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори” се осъществява по програма LIFE+ на Европейския съюз и е с продължителност 3,5 години.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*