Междуведомствен съвет ще следи Националната програма за околна среда

Правителството създаде Междуведомствен съвет за управление на изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве, 2008-2013 г. Съветът ще координира дейностите на държавните институции, отговорни за изпълнението на Националната програма за ограничаване и предотвратяване на рисковете за здравето от неблагоприятните въздействия на околната среда.

За негови съпредседатели са определени министрите на здравеопазването и на околната среда и водите – водещите министерства в разработването и изпълнението на Програмата. В Съвета ще вземат участие заместник-министри на финансите, на вътрешните работи, на образованието, младежта и науката, на отбраната, на икономиката, енергетиката и туризма, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на труда и социалната политика. Предвижда се в състава му да участват двама представители на неправителствени организации, работещи в областта на опазването на околната среда и човешкото здраве и двама – на Националното сдружение на общините в България. Като асоциирани членове ще участват директорите на националните центрове по опазване на общественото здраве и по радиобиология и радиационна защита и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

На заседанията на Съвета ще се приемат подробни едногодишни програми за изпълнението на Националната програма за действие по околна среда и здраве. В тях ще бъдат разписани дейностите, конкретните мероприятия по осъществяването им, отговорните лица, както и съответните срокове и необходими средства за изпълнението им.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*