Общините ще се грижат за компостиране на битовите отпадъци

Всички биоразградими битови отпадъци ще се събират и компостират. Отговорността за организацията на тази дейност се пада на общините. Това предвижда утвърденият от МОСВ Национален план за намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.

Министър Нона Караджова утвърди Националния стратегически план за поетапно намаляване количествата на биоразградимите отпадъци, с решение от 28 юли 2010 г.

Разработването на такъв стратегически план е задължение на всяка страна – членка на ЕС, според европейската директива за депониране на отпадъците. Целта е да се осигури поетапно намаляване на количеството на биоразградимите битови отпадъци, подлежащи на депониране за периода до 2020 г. При определяне на сроковете за изпълнението на тази цел, за база е взето количеството депонирани биоразградими отпадъци през 1995 г.

Националният план предвижда разделното събиране на подходящите за компостиране биоразградими битови отпадъци да се осъществява от общините. В процеса на разделното събиране участват населението, собствениците на търговски обекти, ресторанти, пазари, предприятията от хранително-вкусовата промишленост и т.н.

Компостирането е основният метод, който е избран за управление на биоразградимите битови отпадъци в България. Предвидено е във всички общини на територията на страната да бъдат изградени открити площадки за компостиране на отпадъци от обществени паркове и градини; да бъдат изградени инсталации за компостиране и механично биологично третиране /МБТ/ на биоразградимите отпадъци на територията на общините, на чиито регионални депа се депонират годишно над 20 хиляди тона биоразградими отпадъци.

Общият размер на средствата, необходими за изграждане на инфраструктурата и постигане на заложените цели, е около 300 милиона лева. Очакваните източници на финансиране са Оперативна програма “Околна среда”, Държавният бюджет; общински бюджети, публично-частно партньорство и др.

За 25-те депа в процес на изграждане по Оперативна програма „Околна среда“ стойността на компостиращите съоръжения е заложена в програмите за финансиране за следните общини: Бургас, Добрич, Провадия, Велико Търново, Плевен, Видин, Враца, Стара Загора, Варна, Кочериново, Кърджали, Пазарджик, Перник, Ямбол, Монтана, Шумен, Хасково, Разград, Русе, Силистра, Смолян, София, Пловдив, Габрово, Костенец, Костинброд, Левски и Луковит.

Изграждането на компостиращи съоръжения е предвидено и за вече изградените 30 регионални депа, като финансирането на съоръженията може да става под формата на субсидии от Държавния бюджет.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*